Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 3/2002

Olsztyn, lipiec-wrzesie? 2002 r.

Uchwa?y Senatu

 
Uchwa?a Nr  150
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 roku

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego na rok 2002.
                     
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?. zmian.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko–Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§  1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy          na rok 2002 uwzgl?dniaj?cy:
1. przychody dzia?alno?ci gospodarczej    196.350,6 tys. z?.
2. koszty dzia?alno?ci gospodarczej     192.850,6 tys. z?.
3. zysk z dzia?alno?ci gospodarczej        3.500,0 tys. z?.
4. zwi?kszenia funduszu zasadniczego      20.049,4 tys. z?.
   zmniejszenia funduszu zasadniczego      10.763,9 tys. z?.
5. zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów               24.750,0 tys. z?.
   zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów               25.950,0 tys. z?.
6. zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego                                   270 tys. z?.
   zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego 550 tys. z?.
7. zwi?kszenia funduszu wdro?eniowego           420,0 tys. z?.
   zmniejszenia funduszu wdro?eniowego            550,0 tys. z?.

§  2
Plan rzeczowofinansowy stanowi za??cznik  do niniejszej Uchwa?y

§  3
Traci moc Uchwa?a Nr 137 Senatu z dnia  23 kwietnia 2002 r.

§  4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  151
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 roku

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2002 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 285 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza wybór firmy „EXPERT-FIN” Zak?ad Us?ug Ksi?gowych i Doradztwo Spó?ka z o.o. z siedzib? w Olsztynie ul. Lubelska 3 (podmiot uprawniony do badania sprawozda? finansowych) do przeprowadzania badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2002.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  152
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 roku

w sprawie: przydzia?u pomieszcze? dydaktycznych Uniwersytetu.
                     
Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko–Mazurskiego w Olsztynie, maj?c na wzgl?dzie konieczno?? prawid?owego zagospodarowania pomieszcze? dydaktycznych, stanowi si?  co nast?puje:

§  1
Do dyspozycji Wydzia?ów przydziela si?:
1) Wydzia?owi Biologii – pomieszczenia w budynku Centrum Biologii oraz pomieszczenia na III pi?trze budynku przy Placu ?ódzkim 3 (bl. 40);
2) Wydzia?owi Matematyki i Informatyki – pomieszczenia po Wydziale Biologii w budynkach przy ul. ?o?nierskiej (14 i 14 A);
3) Wydzia?owi Bioin?ynierii Zwierz?t oraz Wydzia?owi Ochrony ?rodowiska i Rybactwa – w równych cz??ciach pomieszczenia po Katedrze Fizjologii Zwierz?t (bl. 37). Jednocze?nie z zapewnieniem przekazania Katedrze Zoologii 3 pomieszcze?;
4) Wydzia?owi Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa – pomieszczenia zajmowane w bloku Nr 19 przez Wydzia? Matematyki i Informatyki oraz pomieszczenia po Wydziale Biologii na parterze budynku przy Placu ?ódzkim 3 (bl. 40.) i zwolnione przez Archiwum Uczelniane; jednostki organizacyjne zlokalizowane przy ul. Prawoche?skiego 17 (bl. 26) - na czas remontu – przenosi si? do pomieszcze? przy ul. Licznerskiego 4 (bl. 20B);
5) Wydzia?owi Zarz?dzania – pomieszczenia w budynku obecnej Biblioteki G?ównej bez pomieszcze? niskiego parteru;
6) Archiwum Uczelnianemu – po oddaniu do u?ytku nowego obiektu Biblioteki G?ównej - pomieszczenia niskiego parteru w obecnym budynku Biblioteki G?ównej (bl.41).

§  2
Za wykonanie postanowie? niniejszej Uchwa?y odpowiedzialni s?: dyrektor administracyjny i dziekani wydzia?ów.

§  3
Jednostkom organizacyjnym funkcjonuj?cym w ramach wydzia?u pomieszczenia przydziela dziekan.

§  4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  153
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na odp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym Nr 112 m. Olsztyna.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na odp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie (Obr?b Nr 112) i oznaczonego jako cz??? dzia?ki Nr 367/2 o powierzchni ok. 700 m2 na rzecz Gminy Olsztyn.

§ 2
Grunt zostanie przekazany w celu wybudowania na nim przepompowni ?cieków dla osiedla domów jednorodzinnych Olsztyn – Brzeziny. Cena 1m2 zosta?a okre?lona zgodnie z wycen? rzeczoznawcy maj?tkowego i wynosi 27,00 z?.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków przekazania gruntu, o którym mowa w niniejszej Uchwale.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  154
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmiany w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Teologii poprzez:
1. zniesienie Katedry Teologii Biblijnej;
2. utworzenie Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu;
3. utworzenie Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 wrze?nia 2002 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  155
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmiany w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Humanistycznego poprzez:
1. przekszta?cenie Zak?adu Literatury Dawnej i XIX wieku w Katedr? Literatury Dawnej i XIX wieku;
2. przekszta?cenie Zak?adu J?zykoznawstwa Porównawczego w Katedr? J?zykoznawstwa Porównawczego;
3. przekszta?cenie Katedry Literatury Wspó?czesnej w Katedr? Literatury Wspó?czesnej i Dziennikarstwa.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 wrze?nia 2002 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  156
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmiany w strukturze organizacyjnej poprzez:
1. zniesienie Zak?adu Socjologii Ogólnej i Komunikacji Spo?ecznej w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym;
2. zniesienie Katedry Socjologii na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego;
3. utworzenie Katedry Socjologii na Wydziale Humanistycznym.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 lipca 2002 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  157
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwowym Instytutem J?zyka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie.
                        
Na podstawie art 48, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?,  co nast?puje:

§  1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwowym Instytutem J?zyka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie.

§  2
Tekst Porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  158
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie: umiejscowienia kierunku studiów „socjologia”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?.zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Kierunek „socjologia” dotychczas prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego z dniem 1 pa?dziernika 2002 r. prowadzony b?dzie na Wydziale Humanistycznym.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  1
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 wrze?nia 2002 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Senatu.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala Regulamin Senatu w brzmieniu jak w za??czniku do uchwa?y.


§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do Uchwa?y Nr 1 Senatu UWM
z dnia 2 wrze?nia 2002 r.

Regulamin Senatu
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie

I.  Postanowienia ogólne

1. Sk?ad Senatu oraz jego kompetencje okre?la ustawa z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385), ustawa z 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz.U. Nr 69, poz. 762) oraz Statut Uniwersytetu.
2. Senat wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz mi?dzy posiedzeniami przy pomocy wy?onionych ze swego sk?adu komisji; Senat  wykonuje swoje zadania we wspó?dzia?aniu z radami wydzia?ów.
3. Oprócz uprawnie? i zada? okre?lonych w ustawie o szkolnictwie wy?szym i w Statucie Senat posiada tak?e uprawnienia opiniodawcze. Rektor mo?e zwróci? si? do Senatu o opini? w ka?dej sprawie, któr? uzna za wa?n? ze wzgl?du na dobro Uniwersytetu.

II. Posiedzenia  Senatu

1. Posiedzenia Senatu odbywaj? si? zgodnie z przyj?tym przez Senat planem pracy nie rzadziej ni? raz na dwa miesi?ce, z wyj?tkiem okresu wakacji letnich.
2. Posiedzenia nie przewidziane w planie pracy s? posiedzeniami nadzwyczajnymi.
3. Posiedzenie Senatu zwo?uje rektor ustalaj?c jednocze?nie dzie? i godzin? jego otwarcia oraz projekt porz?dku obrad. Zawiadomienie powinno nast?pi? najpó?niej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu mo?e by? zwo?ane na ??danie co najmniej 1/5 sk?adu osobowego Senatu. Zwo?anie posiedzenia nadzwyczajnego powinno nast?pi? w ci?gu 3 dni od dnia zg?oszenia wniosku.
5. Obrady Senatu s? jawne.
6. Ze wzgl?du na przedmiot obrad w posiedzeniu mog? uczestniczy? zaproszeni go?cie. Zaproszeni go?cie maj? prawo zabierania g?osu podczas posiedzenia.
7. Obradom Senatu przewodniczy rektor.
8. W razie nieobecno?ci rektora obradom przewodniczy wyznaczony prorektor.
9. Z posiedzenia Senatu sporz?dza si? protokó?. Protokó? udost?pniany jest na kolejnym posiedzeniu cz?onkom Senatu i innym osobom bior?cym udzia? w obradach w celu zg?oszenia uwag do sporz?dzonego protoko?u lub w celu autoryzacji wypowiedzi. Protokó?, do którego nie wniesiono zastrze?e?, uwa?a si? za przyj?ty, co potwierdza podpisem Rektor – przewodnicz?cy Senatu.

III. Podejmowanie uchwa?

1. Uchwa?y Senatu zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków Senatu.
2. Uchwa?y Senatu dotycz?ce przyj?cia i zmiany Statutu zapadaj? wi?kszo?ci? 2/3 g?osów statutowego sk?adu Senatu po zasi?gni?ciu opinii zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w uczelni.
3. Uchwa?y senatu wymagaj? zapisu w rejestrze uchwa?, opinie natomiast rejestrowane s? w protoko?ach z posiedze?.
4. G?osowanie odbywa si? jawnie, chyba ?e dotyczy spraw osobowych. O wprowadzeniu tajno?ci g?osowania w innych sprawach decyduje ka?dorazowo Senat.
5. Senat uchyla uchwa?? rady wydzia?u niezgodn? z przepisami ustawowymi lub Statutem oraz mo?e uchyli? uchwa?? rady wydzia?u naruszaj?c? wa?ny interes Uniwersytetu.
6. W razie podj?cia przez Senat uchwa?y niezgodnej z przepisami ustawowymi lub Statutem Uniwersytetu, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwo?uje posiedzenie Senatu celem ponownego rozpatrzenia uchwa?y. Je?eli Senat nie zmieni albo nie uchyli uchwa?y, rektor przekazuje j? do rozstrzygni?cia Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu.
7. W razie podj?cia przez Senat uchwa?y naruszaj?cej wa?ny interes Uniwersytetu, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwo?uje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwa?y. Uchwa?a wchodzi w ?ycie, je?eli Senat wi?kszo?ci? co najmniej 3/4 g?osów przy udziale co najmniej 2/3 swojego statutowego sk?adu wypowie si? za jej utrzymaniem.

IV. Komisje

1. Senat w drodze uchwa?y ustanawia komisje sta?e, okre?laj?c w uchwale przedmiotowy zakres ich dzia?ania.
2. Senat mo?e ustanawia? komisje dora?ne.
3. W sk?ad komisji Senat mo?e powo?a? osoby spoza swojego grona.
4. Przy wykonywaniu zada? komisje mog? wspó?pracowa? ze specjalistami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
5. Komisje badaj? problemy w zakresie swojej w?a?ciwo?ci i przedstawiaj? Senatowi wnioski, stanowiska lub opinie.

V. Postanowienia ko?cowe

1. Zmiany regulaminu wymagaj? uchwa?y Senatu.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia przez Senat.


Uchwa?a Nr  2
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 wrze?nia 2002 r.

w sprawie: powo?ania sta?ych komisji senackich na kadencj? 2002-2005.

Na podstawie § 12 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat ustanawia nast?puj?ce sta?e komisje senackie:

1) Senacka Komisja Rozwoju i Finansów Uczelni
• Zadania:
- opiniowanie wniosków maj?cych wp?yw na rozwój naukowo-dydaktyczny, strukturalny i materialny Uniwersytetu oraz inspirowanie dzia?a? s?u??cych rozwojowi uczelni,
- przedstawianie opinii i propozycji do planu finansowo-rzeczowego uczelni oraz opiniowanie spraw z zakresu gospodarki finansowej uczelni.
• Sk?ad osobowy:
Przewodnicz?cy:
- prof.dr hab. Stefan SMOCZY?SKI
Cz?onkowie:  
-  dziekani wydzia?ów
- przedstawiciele zwi?zków zawodowych
- przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

2) Senacka Komisja do spraw Kadrowych
• Zadania:
- opiniowanie polityki kadrowej uczelni oraz przedstawianie propozycji w zakresie kierunków rozwoju kadrowego uczelni,
- opiniowanie zasad przyznawania nagród i wyró?nie?.
• Sk?ad osobowy:
Przewodnicz?cy: 
- dr hab. Miros?aw KRZEMIENIEWSKI, prof. UWM
Cz?onkowie:
- przedstawiciele kierownictw wydzia?ów
- przedstawiciele zwi?zków zawodowych
- przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

3) Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych
• Zadania:
- przestawianie opinii i propozycji w zakresie realizacji przez uczelni? zada? dydaktycznych i kierunków dzia?a? s?u??cych unowocze?nianiu kszta?cenia w Uniwersytecie.
• Sk?ad osobowy:
Przewodnicz?cy:
- dr hab. Czes?aw KOSAKOWSKI,   prof. UWM
Cz?onkowie:
-  prodziekani ds. dydaktycznych
- przedstawiciele zwi?zków zawodowych
- przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

4) Senacka Komisja Nauki
• Zadania:
- opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu organizacji i programowania nauki w uczelni.
• Sk?ad osobowy:
Przewodnicz?ca:
- prof.dr hab. Jadwiga PRZA?A
Cz?onkowie:
-  prodziekani ds. nauki
- przedstawiciele zwi?zków zawodowych
- przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

5) Senacka Komisja Wspó?pracy z Zagranic?
• Zadania:
- opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu wspó?pracy z zagranicznymi placówkami naukowymi i innymi instytucjami.
• Sk?ad osobowy:
Przewodnicz?cy:
- prof.dr hab. Andrzej RUTKOWSKI
Cz?onkowie:
-  prodziekani ds. nauki
- przedstawiciele zwi?zków zawodowych
- przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

6) Senacka Komisja Statutowa
• Zadania:
- rozpatrywanie wniosków w sprawie zmian lub uzupe?nie? do Statutu i przedstawianie ich Senatowi,
- rozpatrywane sporów kompetencyjnych w oparciu o zapisy prawne Statutu.
• Sk?ad osobowy:
Przewodnicz?cy:
- dr hab. Andrzej KUNCEWICZ, prof. UWM
Cz?onkowie:
-  przedstawiciele rad wydzia?ów
- przedstawiciele zwi?zków zawodowych
- przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

§ 2
1. Komisje wybieraj? ze swego sk?adu zast?pców przewodnicz?cego komisji. Zast?pca Przewodnicz?cego pe?ni obowi?zki przewodnicz?cego w razie jego nieobecno?ci oraz obowi?zki powierzone mu przez przewodnicz?cego.
2. W imieniu komisji dokumenty podpisuje przewodnicz?cy.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  3
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 wrze?nia 2002 r.

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof.dr hab. Stanis?awie STOK?OSOWEJ.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez Promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof.dr hab. STANIS?AWIE STOK?OSOWEJ

w uznaniu wybitnych zas?ug w dziedzinie endokrynologii rozrodu, a szczególnie za wprowadzenie nowych metod hodowli komórek gonadalnych, szkolenie kadr oraz wieloletni? twórcz? wspó?prac? ze ?rodowiskiem naukowym miasta Olsztyna.

§ 2
Wniosek Promotora w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  4
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 wrze?nia 2002 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego stanowi?cego w?asno?? Gminy Olsztyn.

§ 1
Na podstawie § 10 ust.1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, Senat wyra?a zgod? na nabycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego (Obr?b Nr 152) i oznaczonego jako dzia?ka Nr 35 o powierzchni 277 m2, stanowi?cego w?asno?? Gminy Olsztyn. Grunt, o którym mowa jest niezb?dny do przeprowadzenia przez Uniwersytet inwestycji polegaj?cej na budowie Centrum Kongresowego. 

§ 2
Cena nabycia gruntu zostanie ustalona w oparciu o wycen? rzeczoznawcy maj?tkowego.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków  nabycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej Uchwale.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  5
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 wrze?nia 2002 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin?  Purda w celu przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe  w  obr?bie  Ba?dy.
    
§ 1
W zwi?zku ze Stanowiskiem Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2001r. w sprawie problemów pracowniczych na Uczelni, Senat wyra?a zgod? na zawarcie porozumienia  z Gmin?  Purda w celu przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie po?o?onym w obr?bie Ba?dy o powierzchni oko?o 120 ha.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków  porozumienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  6
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 wrze?nia 2002 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Wola na rzecz Gminy Reszel.

§ 1
Na podstawie § 10 ust.1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie na rzecz Gminy Reszel prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Wola gm. Reszel i oznaczonego jako cz??? dzia?ki Nr 5/1 o powierzchni ok. 2500 m2 wraz z drog? dojazdow?, istniej?cym uj?ciem wody i stacj? uzdatniania. Grunt zostanie przekazany w celu modernizacji istniej?cych urz?dze? i przyst?pienia do realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej dla pó?nocnej cz??ci gm. Reszel, obejmuj?cej swym zasi?giem nieruchomo?ci Uniwersytetu po?o?one w obr?bie Leginy, Widryny, Pasterzewo i Wola. 

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków przekazania nieruchomo?ci, o której mowa w niniejszej Uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  7
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 wrze?nia 2002 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na odp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Olszewskiego.

§ 1
Na podstawie § 10 ust.1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, Senat wyra?a zgod? na odp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Olszewskiego (Obr?b Nr 112) i oznaczonego jako cz??? dzia?ki  Nr 14/142 o powierzchni ok. 36 m2  na rzecz Gminy  Olsztyn. Grunt zostanie przekazany w celu wybudowania na nim stacji redukcyjno – pomiarowej gazu dla osiedla domów jednorodzinnych Olsztyn – Brzeziny. Cena 1 m2 gruntu zostanie okre?lona na podstawie wyceny rzeczoznawcy maj?tkowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków umowy, o której mowa w niniejszej Uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  8
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 wrze?nia 2002 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia o Wspó?pracy z Pa?stwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie,  Rosja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 z 27 wrze?nia 1990 r.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o Wspó?pracy z Pa?stwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie, Rosja.

§ 2
Tekst Aneksu stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 
Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarz?dzenie Nr 26
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2002 roku

w sprawie: wynagrodzenia  nauczycieli akademickich w roku akademickim 2001/2002 za godziny ponadwymiarowe, za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagrodzenia osób prowadz?cych zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o  lub umowy  zlecenia.   

Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze?nia 2001 r. sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawanie innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz. U. Nr 107, poz.1182), ustalam w roku akademickim 2001/2002 najni?sze stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagrodzenie za prowadzenie zaj?? dydaktycznych na podstawie umowy o dzie?o lub umowy  zlecenia.

§ 1
1. Za ponadwymiarowe zaj?cia dydaktyczne nauczyciele akademiccy, otrzymuj? za jedn? godzin? obliczeniow? wynagrodzenie wed?ug nast?puj?cych stawek :

Lp.


Ta strona by?a odwiedzana 2250 razy (w tym z UWM 9 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa